Cele


- rozbudowa przedszkoli i szkół
- rozwój komunikacji miejskiej
- zwiększenie bezpieczeństwa w mieście
- rozbudowa parków i placów zabaw
- dokończenie budowy drugiej magistrali wodociągowej
- budowa nowych miejsc parkingowych
- rewitalizacja budynków miejskich
- udogodnienia dla niepełnosprawnych
- budowa nowych mieszkań komunalnych
- nowe inwestycje drogowe
- wspieranie rozwoju kultury, sportu i organizacji pozarządowych
- utworzenie nowej strefy rekreacji wzdłuż rzeki Utraty
- rozwój inteligentnego miasta

PROGRAM NA KADENCJĘ 2018-2023

 1. Edukacja
  − Budowa nowego przedszkola Miejskiego Nr 8
  − Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 9
  − Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 11
  − Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 i 9
  − Ukończenie budowy kompleksu oświatowego na Gąsinie (nowa szkoła, przedszkole i biblioteka)
  − Wdrażania programów rozwojowych dla uczniów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli
 2. Komunikacja
  − Dostosowanie przebiegu linii autobusowych do potrzeb mieszkańców (m.in. połączenie płn i płd części Pruszkowa
  − Linia autobusowa Pruszków – Warszawa
  − Wprowadzenie biletu aglomeracyjnego na WKD
  − Rozwój systemu roweru miejskiego poprzez zwiększenie ilości stacji rowerowych i zintegrowanie ich z systemami innych gmin
 3. Inwestycje
  − Rozbudowa układów drogowych (m.in. Żbików – Gąsin, Żbików – Baki, ul, M Zimińskiej Sygietyńskiej, połączenie Malich z ulicą Piastowską
  − Nowy wiadukt w śladzie ulicy Grunwaldzkiej
  − Gminny program rewitalizacji budynków komunalnych
  − Remont kładki nad torami łączącej ul. Majową i 3 Maja
  − Kontynuacja budowy lokali komunalnych „Lepsze lokum”
  − Ukończenie budowy drugiej magistrali wodociągowej
  − Nowe miejsca parkingowe w kluczowych punktach miasta
  − Zwiększenie nakładów na bezpieczeństwo w mieście (monitoring, bezpieczne i doświetlone przejścia, wyniesienie skrzyżowań)
  − Budowa nowych dróg rowerowych m.in. wzdłuż torów WKD, PKP, Utraty,
  − Kontynuacja budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
 4. Ochrona środowiska
  − Kontynuacja działań edukacyjnych i programów prośrodowiskowych
  − Utworzenie nowej strefy rekreacji wzdłuż rzeki Utraty
  − Rozbudowa parku Żwirowisko
  − Utworzenie nowych zielonych stref wypoczynku, rekreacji i placów zabaw − Pozyskiwanie środków na finansowanie wymiany pieców i dociepleń budynków
  − Program „czyste miasto w partnerstwie ze spółką gminna MZO
  − Edukacji i krzewienie świadomości ekologicznej w placówkach oświatowych
  − Zakładanie skwerów i parków portfelowych, zwiększenie liczby nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów − Kontynuacja programu gmina przyjazna pszczołom, założenie pasiek na dachach budynków użyteczności publicznej − Mieszkańcy realizacja projektów profilaktycznych, edukacyjnych i integrujących mieszkańców
  − Rozwój polityki senioralnej (wsparcie utworzenia klubów seniora w każdej dzielnicy)
  − Likwidacja barier dla osób z niepełnosprawnościami
  − Wdrożenie systemu informacji i interwencji online dla mieszkańców
  – Smart City
  − Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz dofinansowanie ich inicjatyw
  − Utworzenie Stacji Organizacji pozarządowych – miejsca kreatywnych działań
  − Wspieranie działalności Rad konsultacyjnych
  − Rozwój Budżetu Obywatelskiego
 5. Kultura, Sport i Rekreacja
  − Opracowanie wieloletniego programu rozwoju kultury i wspierania twórczości lokalnej
  − Dążenie do utworzenia Muzeum Ziemi Pruszkowskiej
  − Ochrona miejsc pamięci i zabytków miejskich
  − Popularyzacja historii miasta i osób z nim związanych
  − Budowa parku wodnego, − Wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz sportu kwalifikowanego
  − Aktywne miasto i jego mieszkańcy (organizacja imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców,
  − Budowa nowego boiska treningowego - Malichy